HOME CONTACT FENOMENEN BEGRIPPEN VRAGEN MEER...En verder..


Promotie

Op het ogenblik bereid ik een promotie voor onder leiding van prof. Machiel Karskens van de Faculteit der Filosofie van de Radboud Universiteit Nijmegen.
De promotie heeft de volgende centrale probleemstelling:
(1). In hoeverre is de tijdsfilosofie van Bergson, in het bijzonder het denken in durée (penser en durée, sub specie durationis), opgenomen, verwerkt of geherconfigureerd in de filosofische traditie en reflectie tussen 1920 - nu.
(2). Waaruit bestaat het creatieve, scheppende - , innovatieve en virtuele van dit verwerkte duréebegrip en
(3) welke actuele bijdrage kan het leveren aan het verklaren van het verschijnsel van "ommekeer" (peripeteia) cq. kantelen van de tijd.

In deze promotie staat het werk van Henri Bergson (1859 -1941) centraal.

Kenniskring:

Van 2003 - 2007 ben ik betrokken geweest bij het lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen als lid van de bijbehorende kenniskring.
Sinds eind 2007 neem ik deel aan het promovendinetwerk voor HBO-docenten die promoveren in de filosofie of al een filosofisch proefschrift voorbereiden. Het netwerk is geïnitieerd vanuit het lectoraat Filosofie en Beroepspraktijk (lector dr. M. Huijer).

Publicaties:

Marsman, N. en De Jonge,W., Congresreader 7-12-2004, Rehabilitatie als maatschap, In: Kenniscentrum Rehabilitatie
Van Bondgenoot naar reisgenoot, een onderzoek naar de maatschappelijke opvang bij de RIBW-Drenthe, Nico Marsman, Willem de Jonge en Wietse Roeters, Uitgave: Lectoraat Rehabilitatie Hanzehogeschool Groningen, september 2005.
Marsman, N., (H)erkenning van gezichten in een werkelijkheid die niet door iedereen wordt gedeeld. In: Passage, nr.1 jrg maart 2004, ISSN: 1570-6303.
Marsman, N., De Jonge, W. Roeters, W., Cyclisch - en rehabilitatiegericht werken in de maatschappelijke opvang. In: Korevaar, L., red. , Rehabiliatie: Mens in Beeld, Lectoraat Rehabilitatie, Groningen, 2007.ISBN 9789053031100.
Marsman, N., Morele Overwegingen, In: Stokpaardjes, Uitgave Alfi, 2003, p. 31-44, ISBN 9080767115.
Marsman, N., Wereldrehabilitatiecongres, In: Maatwerk, vakblad voor maatschappelijk werk, nr.2 april 2007, ISSN 1567-6587.
Marsman, N., Bergson en de onomkeerbare tijd, In: Wijsgerige miniaturen, Uitgave Alfi, 2007, ISBN 978-90-807671-2-6.

Alumnivereniging Filosofie Rijksuniversiteit Groningen(ALFI):

Hier ben ik als voorzitter bij betrokken en neem deel aan het dispuut (zoals blijkt uit de bijdragen op deze site) Zie ook:
ALFI
Dispuut rooster 2007-2008
Dipuutbijdragen Otto Wiersma